Qualisteelcoat

Nieuws

Privacy

DISCLAIMER & PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Inleiding
Op het gebruik van de website van Kriek Poedercoaten B.V. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Kriek Poedercoaten B.V. stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

Deze website, inclusief verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Kriek Poedercoaten B.V. worden beheerd, zijn te goeder trouw gemaakt, met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Doch biedt dit geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. Kriek Poedercoaten B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. Kriek Poedercoaten B.V. kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Kriek Poedercoaten B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid. 

Kriek Poedercoaten B.V. kan niet garanderen dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Kriek Poedercoaten B.V. en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kriek Poedercoaten B.V. niet toegestaan. 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden uitgegeven door Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, nummer 124/2014, op 17 juni 2014, van toepassing. Anders luidende algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. U kunt deze voorwaarden hier inzien en opslaan.

Alle op deze website genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

PRIVACY- EN COOKIEBELEID 

Inleiding
Op alle persoonsgegevens die aan Kriek Poedercoaten B.V. worden aangeboden of verwerkt en op elk gebruik van onze website is dit privacy- en cookiebeleid van toepassing.

Kriek Poedercoaten B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Alle (technische) maatregelen zijn te goeder trouw genomen, samengesteld en onderhouden om zodoende onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens te respecteren. 

Op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken kunt u vinden in het privacybeleid. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst. 

Privacybeleid met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen, of vertraagd, uitvoering kunnen geven. 

Doorgifte aan derden
Indien er, tijdens uw overeenkomst, sprake is van uitbesteed werk (werk bij derden) dan bestaat de mogelijkheid dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan deze partijen. Verder maken wij geen gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden dan ook niet aan een derde partij verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst, persoonlijk per e-mail, op de hoogte te brengen van algemene informatie over onze firma, producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. 

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van tien jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van tien jaar komt overeen met de periode waarbinnen, in sommige gevallen garantieverplichtingen zijn en wij verplicht zijn onze administratie te bewaren inzake fiscale administratieplicht/belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast hebt u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Kriek Poedercoaten B.V., Bedrijfsweg 11, 2404 CB, Alphen aan den Rijn (Nederland), Telefoon: +31 172 – 434934 en E-mail: info@Kriek.nl). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact opnemen met de heer Rody Kortekaas. 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden uiterlijk op 31 december een jaar na het laatste contact verwijderd.
Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

Contactadres
Alle vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:
  Kriek Poedercoaten B.V.
  Afdeling Administratie
  Bedrijfsweg 11
  2404 CB  Alphen aan den Rijn
  KvK Rijnland : 28.02.26.52

 

Geplaatst op 4-05-2018

Webdesign, webhosting en online marketing door Compra.